Privacyreglement geestelijke zorg Levinas

 

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Luisteruur geestelijke zorg

In de administratie van ons Luisteruur geestelijke zorg verwerken wij een aantal van uw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de communicatie met de huisarts/verwijzer en voor het financieel afhandelen van de begeleiding.

 

De plichten van de geestelijk verzorgers

De geestelijk verzorgers in GC Levinas zijn volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit gebeurt door de geestelijk verzorger en ook via een folder of via onze website.
 • Alle zorgverleners binnen het Luisteruur hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar en daarop sluiten wij aan.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke van uw persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan het Luisteruur geestelijke zorg Levinas. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De geestelijk verzorgers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de geestelijk verzorger voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.
  

Privacybeleid geestelijke zorg – nadere informatie

 

Algemeen

De geestelijke zorg van gezondheidscentrum Levinas verleent diensten op het vlak van zingeving en levensbeschouwing. Ieder die een beroep doet op de geestelijke zorg Levinas kan rekenen op een zorgvuldige benadering van zijn of haar vraag. Hierbij telt uiteraard ook de veiligheid van persoonsgegevens.

In het ‘Privacyreglement geestelijke zorg Levinas’ staan algemene uitgangspunten beschreven. Het voorliggende stuk bevat een meer concrete weergave van de manier waarop de geestelijke zorg van  Levinas omgaat met persoonsgegevens.

 

Informeren en toestemming

De geestelijk verzorger maakt kenbaar dat zij persoonsgegevens verwerkt. Dat doet ze in principe mondeling, bij de start van een contact. Het informeren betreft ook het soort gegevens, het doel van de verwerking en de wijze van verwerken. Daarnaast brengt de geestelijk verzorger ter sprake met wie ze de gegevens eventueel wil delen.

Aan de betrokkenen wordt toestemming gevraagd om op de aangegeven manier te kunnen handelen.

 

Informatiedragers

De geestelijke zorg maakt gebruik van meerdere informatiedragers. In grote lijnen: contactformulieren voor de administratie van actuele dienstverlening, e-mail voor de communicatie rond deze dienstverlening en gedigitaliseerde geanonimiseerde gegevens voor lopende contacten en contacten die zijn afgerond.

De contactformulieren worden na ieder gesprek door de geestelijk verzorger ingevuld en vervolgens in het postvak van de betrokken huisartsen gedeponeerd. Soms is het handiger om het formulier naar de huisarts te mailen.

De geestelijke zorg heeft een eigen e-mailadres: geestelijkezorg.levinas@ezorg.nl. Dit is een beveiligd adres. Communicatie over clienten vindt zoveel mogelijk plaats via dit adres. Via andere mailadressen worden geen persoonsgegevens gedeeld. In het algemeen is de geestelijke zorg van Levinas attent op de veiligheid van persoonsgegevens in het electronisch verkeer.

Bij communicatie via telefoon of bij een ontmoeting streeft de geestelijke zorg van Levinas ernaar dat de privacy zoveel mogelijk gewaarborgd is.

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Eén van de leden van het kernteam is aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Per 1 juni 2018 is dit Filiz Islekter.