Aanstellingsbeleid vrijwilligers

 

Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk

 

Inleiding

De activiteiten van de geestelijke zorg worden grotendeels verricht door de professionals binnen het team. In 2018 zijn de mogelijkheden wat uitgebreid door de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen (oudere) wijkbewoners met gesprekken rond zingeving en levensvragen, in het kader van ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’. Hierbij geldt het volgende aanstellingsbeleid.

 

Intake nieuwe vrijwilligers

Als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger, vindt altijd een gesprek plaats met de coördinator van het project. De globale inhoud van dit gesprek: kennismaking, informatie over het project en de bijdrage van vrijwilligers daarin, inschatting of de vrijwilliger voor de bedoelde taak de juiste persoon is.

Naast de mondelinge informatie tijdens het intakegesprek is er schriftelijk informatiemateriaal.  Dit materiaal wordt zéker uitgereikt als vrijwilliger en coördinator besluiten tot ‘ja’.

 

Vrijwilligersovereenkomst, gedragscode en VOG

Voor het werk binnen ‘Een goed gesprek’ is er een vrijwilligersovereenkomst. Gewoonlijk wordt deze overeenkomst ondertekend nadat de vrijwilliger de basiscursus heeft afgerond.

Daarnaast geldt een gedragscode.

Verder moet elke vrijwilliger een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen. De coördinator zorgt voor het aanvragen van de VOG’s.

 

Basiscursus en verdere deskundigheidsbevordering

Van alle nieuwe vrijwilligers wordt verwacht dat ze deelnemen aan de basiscursus van drie dagdelen.

Op de basiscursus volgen de gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden eens in de zes weken plaats en bieden verdere toerusting voor ‘Een goed gesprek’.

 

Begeleiding

Iedere vrijwilliger kan rekenen op individuele begeleiding door de coördinator. De begeleiding is juist bedoeld voor de startfase en wordt op maat gegeven. Uiteraard is de coördinator beschikbaar als er vragen of moeilijkheden zijn rond de vrijwilligerstaak.

 

Proefperiode

De vrijwilligersinzet begint met een proeftijd van vier maanden. Gedurende de proeftijd kan zowel de projectleider als de vrijwilliger de overeenkomst op elk gewenst moment onmiddellijk beëindigen. Binnen de proefperiode vindt een tussen- en een eindevaluatie plaats.

 

Beëindiging van de vrijwilligerstaak

Als een vrijwilliger zijn/haar taak beëindigt, volgt een afsluitend gesprek met de coördinator. Dan is er gelegenheid om terug te kijken op de ervaringen binnen ‘Een goed gesprek’. Uiteraard wordt in vertrouwen verschafte informatie niet doorgegeven. Op verzoek is er een getuigschrift beschikbaar.