PLOEG-3

 

Sinds 2019 levert onze geestelijke zorg een bijdrage aan het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging (PLOEG), waarbij verschillende universiteiten samenwerken om geestelijke verzorging in de thuissituatie te integreren. Wij zijn ons gaan inzetten voor het specifieke deelproject PLOEG-3.

Dit deelproject richt zich op toepassing van c.q. praktijkonderzoek naar de Richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase en het Kwaliteitskader palliatieve zorg. PLOEG-3 gaat uit van de volgende vraagstelling: hoe kan spirituele zorg in de multidisciplinaire eerstelijns palliatieve zorg zo vormgegeven, geïmplementeerd en geborgd worden, dat de patiënt en diens naasten aandacht ervaren voor wat voor hen betekenis is en passende ondersteuning ontvangen bij spirituele en existentiële vragen en behoeften?

Op landelijk niveau staat het project onder leiding van Carlo Leget (UvH) en René van Leeuwen (Viaa).

Voor de locatie Rotterdam is gezondheidscentrum Levinas thuisbasis, met een kernteamlid als coresearcher. In de loop van 2019 werd een multidisciplinaire groep van vijftien project-deelnemers gerealiseerd. De deelnemersgroep bestaat uit huisartsen en praktijkondersteuners van gezondheidscentrum Levinas, verpleegkundigen en palliatief verpleegkundigen van drie thuiszorgorganisaties (Laurens, Aafje en Lelie Zorggroep) en een vrijwilliger van VTZ. Verder fungeert er een begeleidende werkgroep. De eindverantwoordelijkheid voor PLOEG-Rotterdam ligt bij Corine Baar (huisarts en voorzitter Stichting Geestelijke zorg Levinas).

Na een kick-offbijeenkomst en training in het najaar van 2019 startte de ontwikkelfase van PLOEG-Rotterdam. Voor deze fase geldt een eigen, locatiegebonden plan.

Gedurende anderhalf jaar wordt gewerkt aan vier zaken:

  • bewustwording van zingeving/spiritualiteit in de palliatieve zorg
  • bekendheid en kunnen werken met het ABC-model
  • realiseren en hanteren van een tool
  • gebruik maken van een actuele sociale kaart

Daarnaast investeren coresearcher en deelnemers in het onderzoek.

De ontwikkelfase duurt naar verwachting tot en met mei 2021. Tegen die tijd zullen de betrokkenen van PLOEG-Rotterdam uitzien naar een vervolg in het gebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o).

PLOEG-3 beslaat in principe de jaren 2019 – 2021.