Gedragscode ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’

   
  ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’ is een initiatief vanwege gezondheidscentrum Levinas te Rotterdam. Het gaat erom dat vrijwilligers (oudere) wijkbewoners ondersteunen met gesprekken rond zingeving en levensvragen. De onderstaande gedragscode geldt voor ieder die zich inzet voor ‘Een goed gesprek’; als vrijwilliger, stagiaire of anderszins. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt de code ondertekend. Daarmee verklaart men dat men de inhoud kent en ernaar zal handelen.

  • De vrijwilliger onderschrijft doel en werkwijze van ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’.
  • De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.
  • Om zijn/haar taak goed te kunnen vervullen, neemt de vrijwilliger deel aan scholing en toerusting. Hiertoe behoren de basiscursus, de gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomsten en individuele begeleiding door de coördinator van ‘Een goed gesprek’.
  • De vrijwilliger respecteert de uniciteit en waardigheid van de cliënt.
  • De vrijwilliger is zich bewust van zijn/haar eigen levensbeschouwing.
  • De vrijwilliger staat open voor de levensbeschouwing van de cliënt, ook als deze afwijkt van zijn/haar eigen levensbeschouwing.
  • De vrijwilliger toont respect voor de levensbeschouwing van de cliënt, ongeacht de inhoud daarvan.
  • De vrijwilliger stemt zijn/haar ondersteuning zoveel mogelijk af met de cliënt.
  • De vrijwilliger neemt de grenzen van zijn/haar vrijwilligerstaak in acht.
  • Zo nodig consulteert de vrijwilliger de coördinator van ‘Een goed gesprek’.
  • De vrijwilliger is zich bewust van de aard van zijn/haar relatie met de cliënt. Dit brengt met zich mee dat de vrijwilliger de persoonlijke integriteit van de cliënt ten allen tijde respecteert.
  • In de ondersteuning van de cliënt weet de vrijwilliger om te gaan met afstand en nabijheid.
  • De vrijwilliger houdt zich aan strikte geheimhouding omtrent al hetgeen hem/haar over cliënten ter kennis komt en als vertrouwelijk moet worden beschouwd.
  • De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens waarover hij/zij beschikt.
  • Geheimhouding en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens gelden ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden.
  •